Eurostus Dallas, 1851 

list of species :

E. brachypterus Zhang & Lin, 1992

    Distribution: China (Hunan, Jiangxi, Sichuan).

E. grossipes Dallas, 1851

    Distribution: Bhutan, China (Guangdong, Guangxi, Guizhou), India (Assam, Bengal, Hindustan, Tamil Nadu (Madras), Sikkim).

E. heros Breddin, 1904

    Distribution: Indo-China, Laos, Vietnam.

E. moutoni Montandon, 1894

    Distribution: China (Anhui, Jiangxi, Sichuan).

E. ochraceus Montandon, 1894

    Distribution: Borneo, Burma, China (Anhui, Ghizhou, Xizang, Yunnan).

E. validus Dallas, 1851

    Distribution: China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), India, Hong Kong, Laos, Taiwan, Vietnam.

E. sp.

back to Tessaratomidae
back to home page